Obec Lietava

 

Dôležité informácie koronavírus "COVID 19" ... kliknite → 

zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 


NOVÉ 27. 05. 2020


22. 05. 2020


19.5.2020

 
 
 
 
15. 05. 2020
 
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa
Účinnosť: 18. mája 2020 od 7.00 hod. 
 

14.05.2020
 
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - poradenské centrá, zariadenia školského stravovania
 
zdroj: Úrad verejného zdravotníct v SR 
Odporúčania pre sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza pre vykonávanie duchovných služieb pacientom počas epidemického výskytu ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach
 
zdroj: Úrad verejného zdravotníct v SR  
 
Aktualizácia opatrení a odporúčaní na území Obce Lietava v súvislosti s vydaním Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: OLP/3795/2020  s účinnosťou od 06. 05 2020 
 
zdroj: Obecný úrad Lietava, krízový štáb
  

 
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - špecifikácia podmienok pri otváraní prevádzok obchodov a služieb v 2. fáze v termíne od 06. mája 2020 a podmienky organizovania bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu ...
zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 
 

OZNAM OBCE

     Obec Lietava žiada občanov, aby i v čase uvoľňovania opatrení obmedzili v čo najväčšej možnej miere sociálne kontakty a opúšťali svoje domovy len na nevyhnutný čas. Znížime tým riziko ohrozenia seba, svojich blízkych a celého okolia. Zároveň žiadame občanov pri pohybe na verejných priestranstvách trvalo používať ochranné rúška, dodržiavať opatrenia úradu verejného zdravotníctva, opatrenia obce, pravidlá pri návšteve predajní potravín, prevádzky pošty a priestorov úradov. 

CHRÁNIME TÝM SEBA AJ OSTATNÝCH - ĎAKUJEME

zdroj: obecný úrad

 

 
 

 
 
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21. 04. 2020 vo veci vymedzenia času nákupu pre osoby staršie ako 65 rokov - zrušenie zákazu návštev a obsluhovania osôb /seniorov/ nad 65 rokov 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - otvorenie prevádzok režimové opatrenia

zdroj: ÚVZ SR

 


 

Opatrenie na zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest

zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky2

Opatrenie na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy

zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  

OPATRENIA

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

pri ohrození verejného zdravia 

      Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v súlade so závermi z rokovania Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 15.04.2020 podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje opatrenia s účinnosťou od 20. 04. 2020 od 7.00 hod. :

 

Opatrenia ÚVZ SR č.: OLP/3172/2020, zo dňa 17.04.2020

  

17. 04. 2020 

NÚDZOVÝ STAV NA ÚZEMÍ SR - ROZŠÍRENIE 

   Vláda SR rozširuje núdzový stav s účinnosťou od 18. 04. 2020 /sobota/ na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti u ďalších držiteľov povolenia na prevádzkovanie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020. 

zdroj: Vláda SR 

UZNESENIE VLÁDY SR č. 233/2020


 

Klikni → USMERNENIE HH SR K VYSLUHOVANIU SVIATOSTI ZMIERENIA 

Klikni → USMERNENIE ÚVZ SR - BOHOSLUŽBY A KOSTOLY

Klikni → OPATRENIE ÚVZ SR - ZÁKAZ HROMADNÝCH PODUJATÍ

Klikni → OPATRENIE ÚVZ SR - ŠTÁTNA KARANTÉNA

 


 

NÚDZOVÝ STAV NA ÚZEMÍ SR - ROZŠÍRENIE

   Vláda SR rozširuje núdzový stav od termínu 28. 03. 2020 /sobota/ na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny.

zdroj: Vláda SR

UZNESENIE VLÁDY SR č. 169/2020


 

pdf Opatrenia Vlády SR 206.7 KB
pdf AKTUÁLNE PREVENTÍVNE OPATRENIA OBCE "COVID-19" 217.1 KB
pdf Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia 826.6 KB
pdf Uznesenie vlády SR č.114 z 15.3.2020 803.2 KB
pdf Uznesenie vlády SR č.113 z 15.3.2020 378.4 KB
pdf Oznam pre verejnosť-úprava úradných hodín 180.5 KB
pdf oznam-stavebny-urad 181.3 KB
pdf ÚKŠ -súhrn opatrení 119.3 KB
pdf Opatrenia ÚKŠ SR 204.8 KB
pdf karantenne-opatrenie-ucinne-od-19_03_2020 328.3 KB
pdf opatrenie_uvzsr_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020 536.3 KB
pdf opatrenie_uvzsr_povinnost_nosit_ruska_24032020 408 KB
pdf opatrenie_uvzsr_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020 334.4 KB
pdf opatrenie_uvzsr_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020-1 341.7 KB
pdf opatrenia-msvvas-sr 435.1 KB
pdf aktualizovane-opatrenia-obce-2532020 394.9 KB
pdf opatrenia-aktualizovane-27032020 435 KB
pdf zmena_rezimove_opatrenia_hh_sr_24_3_2020_uzavretie_nedela 106.6 KB
pdf opatrenie-uvz-sr-uzatvorenie-prevadzok-a-rezimove-opatrenia-hh-sr 114.7 KB
pdf repariacia-obcanov-sr 190.4 KB
pdf ekonomicke-opatrenia 103.5 KB
pdf uznesenie-vlady-c-169-z-27-03-2020 922.9 KB
pdf usmernenie-uvz-sr-bohosluzby 190.9 KB
pdf opatrenie_statna_karantena_04042020-1 120.3 KB
pdf opatrenie_uvzsr_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020-3 334.4 KB
pdf usmernenie_hh_sr_k_vysluhovaniu_sviatosti_zmierenia 119.2 KB
pdf uznesenie-vlady-sr-c-233-2020 188.5 KB
pdf opatrenie_statna_karantena_16_4_2020-1 129.3 KB
pdf opatrenie-pre-nosenie-rusok 123.8 KB
pdf opatrenie-zasadnutia-a-schodze 163.4 KB
pdf 22_04_2020_otvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_hh_sr 125.6 KB
pdf opatrenie_uvzsr_otvorenie_prevadzok_dochodcov-zmena 120.8 KB
pdf informacia-hlavneho-hygienika-uvz-sr-otvaranie-obchodov-a-sluzieb 198.6 KB
pdf opatrenie_uvz_sr_prevadzky_2_faza_05_05_2020 127.1 KB
pdf opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby 107.8 KB
pdf aktualizovane-opatrenia-obce-06052020 99.2 KB
pdf opatrenie_uvzsr_vynimka_poradenske_centra_strava_rehabilitacie_12_05_2020_msvvs 131.2 KB
pdf odporucania_hlavneho_hygienika_sr_navsteva_sprievod_pacienta_v_zz 173.8 KB
pdf opatrenie-uvz-sr-statna-karantena 140 KB
pdf opatrenie_hromadne_podujatia 117.6 KB
pdf 19_05_2020_navrh_opatrenie_uvz_sr_prevadzky_3_faza_01 146.5 KB
pdf 19_05_2020_final_opatrenia_ruska 107.9 KB
pdf karantena 141.6 KB
pdf usmernenie-stravovanie-deti-ms-a-zs 158.1 KB
pdf zmena-opatrenia-pre-prevadzky-zariadeni-pre-deti-a-mladez 108.3 KB
pdf zmena-statna-karantena 105.5 KB
pdf zmena-opatrenia-prevadzky 0 KB
pdf aktualna-analyza-covid-19 561 KB
pdf zmena-opatrenia-prevadzky 96.4 KB

Monografia Obce Lietava

 
     Oznamujeme záujemcom o MONOGRAFIU OBCE LIETAVA, že 1. vydanie publikácie je za účelom odkúpenia k dispozícii na Obecnom úrade Lietava v stránových hodinách. Bližšie informácie: p. Čibenková, tel. 041/5971027.     

Základné údaje

Obec Lietava - leží 12km juhozápadne od okresného a zároveň krajského sídla Žilina v nadmorskej výške 429 m. Katastrálne územie obce má rozlohu 10,2 km2. Nad obcou sa týčia zrúcaniny jedného z najroziahlejších hradov na Slovensku - hradu Lietava, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V obci žije spolu 1441 obyvateľov (údaj k 12/2015).

Názov obce je odvodený od mena slovanskej bohyne mladosti a jari "Lyty-Lietavy-Lady", na ktorej počesť kedysi stála v miestach terajších zrúcanín hradu Lietava drevená svätyňa. História osídlenia katastra obce siaha do strednej doby bronzovej /1500-700 r.pred n.l./, čo dokazujú nálezy keramiky v Lietavskej jaskyni vo Farskej doline. Kataster obce tvoria časti Lietava, Majer a Lietavská Závadka. 

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.