Obec Lietava

OZNAM PRE OBČANOV
 
     Oznamujeme občanom, že na základe Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu medzi účastníkmi zmluvy - obcami Lietava, Turie, Višňové, Podhorie, Lietavská Lúčka, Rosina, Lietavská Svinná-Babkov a Porúbka bol zriadený Spoločný obecný úrad - stavebný úrad so sídlom: Obec Višňové, 013 23 Višňové 556, Pracovisko: Framborská 253/21, 010 01 Žilina /pri poliklinike Krankas, s.r.o. na Bratislavskej ulici/. Kontakty a úradné hodiny pre klientov sú uvedené v prílohe.
 
zdroj: Obecný úrad v Lietave
pdf Stavebný úrad 348.5 KB
Tlačivá stavebného konania
pdf Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 942.3 KB
pdf Žiadosť o vydanie povolenia na odber podzemných vôd a na uskutočnenie vodnej stavby (studne pre potreby jednotlivých občanov - domácností) podľa § 21 odst.1 písm. b) bod 1 a § 26 odst. 1 vodného zákona 578.9 KB
pdf Návrh na vydanie územného rozhodnutia podľa ust. § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 373.4 KB
pdf Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa ust. § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 367.5 KB
pdf Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska stavebného úradu podľa § 120, 140b zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov pre stavbu : 22.9 KB
pdf Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia podľa ust. § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 747.8 KB
pdf Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby podľa § 24 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 29.3 KB
pdf Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa ust. § 11 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 435.8 KB
pdf Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia 23.6 KB
pdf Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby podľa ust. § 21 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 271.1 KB
pdf Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia 29.4 KB
pdf Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby podla ust.§21 vyhl. MŽP SR c.453/2000 Zz 24.7 KB
pdf Ohlásenie udržiavacích prác podla úst. §6 vyhl. MŽP SR c.453/2000 Zz 19.8 KB
pdf Ohlásenie drobnej stavby podla úst. §5 vyhl. MŽP SR c.453/2000 Zz 22.6 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.