Obec Lietava

Civilná ochrana - úvod

 

CIVILNÁ OCHRANA OBYVATEĽSTVA

 

     Prostredníctvom televízie, rozhlasu a tlače sú obyvatelia informovaní o živelných pohromách, haváriách a katastrofách. Čoraz častejšie udalosti spôsobujú veľké škody na majetku, ujmy na zdraví ale i na živote. Prírodné katastrofy existovali, existujú a v budúcnosti budú existovať, ale vo svojich ničivých účinkoch sa dynamicky spájajú s negatívnymi dopadmi havárií a kríz spôsobených človekom. Preto je v prvom rade nevyhnutné pochopiť nebezpečenstvá spojené s ľudskou aktivitou, ohrozenia a riziká, ktoré z nich plynú pre zúčastnených.

   Ľudia si častokrát uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie a majetok, až keď sa stanú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky týchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodnej reakcie na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet ohrození zdravia ľudí.

 Informácie, ktoré Vám v rámci prípravy obyvateľstva na civilnú ochranu poskytujeme nemôžu dať detailný návod na chovanie sa pri všetkých druhoch mimoriadnych udalostí, ale upozorňujú Vás na ich možné najväčšie riziká a nebezpečenstvá.

Informácie v prílohách tvoria súčasť prípravy na sebaochranu obyvateľstva, vzájomnú pomoc ako aj poskytovanie prvej pomoci a ich cieľom je poskytnúť základné informácie o tom, ako v prípade vzniku krízových a mimoriadnych situácií reagovať a čo robiť, keď je ohrozený život, zdravie a majetok. Zároveň sú v tejto časti priebežne zverejňované záväzné nariadenia obce, interné normy a dokumentácia pre oblasť civilnej ochrany.

 Zdroj: Obecný úrad v Lietave

 

pdf Druhy mimoriadnych udalostí 71.7 KB
pdf Všeobecné zásady 88.9 KB
pdf Čo robiť ak zaznie siréna .... 157.9 KB
pdf Čo robiť v prípade MS .... 760.6 KB
pdf Evakuácia a ukrytie 365.6 KB
pdf Nebezpečné látky 135.4 KB
pdf Ochrana pred bleskom 106 KB
pdf Naša "112 - ka" 1.5 MB
pdf Ako sa chrániť 175.6 KB
pdf Ako sa chrániť pred chripkou 2.2 MB
pdf Postup pri zamedzení šírenia chrípky 264.9 KB
pdf Povodňový plán záchranných prác obce 415.4 KB
pdf VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať Povodňový plán záchranných prác 160.9 KB
pdf VZN inundačné územie 4.5 MB
pdf Všeobecné zásady prvej pomoci 269.5 KB
pdf Opatrenia - Vtáčia chrípka 111.1 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.