Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
15.07.2019 Zmluva o posktnutí dotácií podľa VZN 8/2013
16/2019
500.00 Združenie na záchranu Lietavského hradu
Lietava
detail
25.06.2019 Darovacia zmluva
152019
300.00 Obec Lietava
Lietava
detail
20.06.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o vydaní diela
14/2019
4,472.60 Žilinská univerzita, EDIS - vydavateľské centrum ŽU
Univerzitná 8215/1, Žilina
detail
20.06.2019 Zmluva o reklame
15/2019
200.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
14.06.2019 Zmluva o posktnutí dotácií podľa VZN 8/2013
13/2019
1,600.00 Športový klub Lietava
Lietava
detail
06.06.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení združenia obcí
12/2019
0.00 Združenie obcí
Turie
detail
06.05.2019 Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve zo dňa 14.5.2018
10/2019
0.00 Peter Tužinčin
Lietava
detail
03.05.2019 Zmluva o posktnutí dotácií podľa VZN 8/2013
11/2019
800.00 Športový klub Lietava
Lietava
detail
30.04.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnje požiarnej ochrany SR
8/2019
3,000.00 Obec Lietava
Lietava
detail
30.04.2019 Dohoda č. 19/25/50J/17
9/2019
7,183.89 Obec Lietava
Lietava
detail
11.04.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 č. 263/2018
7/2019
0.00 Obec Lietava
Lietava
detail
01.04.2019 Zmluva o vydaní diela
6/2019
4,081.00 Žilinská univerzita, EDIS - vydavateľské centrum ŽU
Univerzitná 8215/1, Žilina
detail
21.03.2019 Zmluva o posktnutí dotácií podľa VZN 8/2013
5/2019
1,000.00 Občianske združenie FS LZávadské ženy
Lietava - Lietavska Závadka
detail
26.02.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 30.6.2016
3/2019
0.00 Obec Lietava
Lietava
detail
26.02.2019 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 3/2013
4/2019
13.33 Pozemkové spoločenstvo lesné
Lietava
detail
19.02.2019 Nájomná zmluva č. OcÚ-S2019/00146
2/2019
15.90 Rudolf Dobroň
Žilina
detail
06.02.2019 Kúpna zmluva v zmysle § 588 a násl. Občianskeho zákonníka
1/2019
690.00 Brezáni
Lietava
detail
13.12.2018 Zmluva o posktnutí dotácií podľa VZN 8/2013
34/2018
800.00 Športový klub Lietava
Lietava
detail
13.12.2018 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb uzavretá podľa §269ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonní v z.n.p.
35/2018
1,811.00 Obec Lietava
Lietava
detail
21.11.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 33/2018
33a
0.00 Eldas, s.r.o.
Podhorie
detail
15.11.2018 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a násl.zákona č. 513/1991 Zb. OZ
33/2018
28,004.57 Eldas, s.r.o.
Podhorie
detail
31.10.2018 Zmluva od dielo č. OcÚS2018/00517
32a/2018
10,329.12 Veríme v Zábavu s.r.o.
Trenčín
detail
29.10.2018 Zmluva o poskytnutí prostriedkov na činnosť centra voľného času
32/2018
180.00 Rímskokatolícka cirkev, Žilinská Diecéza
J. Kalinčiaka 1
detail
19.10.2018 Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002374
30/2018
27,907.77 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
19.10.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
31/2018
45,500.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
11.10.2018 Zmluva o dielo č. OcÚ-S2018/00485 uzavr. v zm. § 536 a nasl.zák. 513/1991 Z.z.Obchodný zákonník
29/2018
65,839.92 MARO s.r.o
Podradská cesta 2, Sučany
detail
05.09.2018 Zmluva o posktnutí dotácií podľa VZN 8/2013
27/2018
800.00 Športový klub Lietava
Lietava
detail
05.09.2018 Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb
28/2018
250.00 IMPA s.r.o.
Panónska cesta 23 Bratislava
detail
22.08.2018 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201806919
26/2018
72.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
10.08.2018 Dohoda 18/25/054/53
24/2018
87.54 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
10.08.2018 Zmluva č. HP-1/2018
25/2018
1,500.00 Ing. Anton Hudák, PhD.
Žilina
detail
03.08.2018 Zmluva o poskytnutí vystúpenia
23/2018
150.00 BELLA TORRES
Martin
detail
02.08.2018 Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2018-001098-00
20/2018
0.00 Obec Lietava
Lietava
detail
02.08.2018 Dohoda o spolupráci č. Z-D-2018-001099-00
21/2018
0.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
02.08.2018 Nájomná zmluva
22/2018
50.00 Radovan Kudri
Borský Mikuláš
detail
11.07.2018 Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa §659
19/2018
100.00 Obec Rosina
Horná Rosinská 167
detail
04.07.2018 Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa §659
18/2018
100.00 Obec Podhorie
Podhorie 50
detail
25.06.2018 Zmluva o posktnutí dotácií podľa VZN 8/2013
17/2018
800.00 Športový klub Lietava
Lietava
detail
15.06.2018 Rámcová dohoda o zbere a preprave komunálneho odpadu
16/2018
252,829.59 T+T a,s,
Andreja Kmeťa 18, Žilina
detail
31.05.2018 Zámenná zmluva uzatvorená v zmysle §611 OZ
15/2018
0.00 Peter Tužinčin
Lietava
detail
30.05.2018 Zmluva o posktnutí dotácií podľa VZN 8/2013
14/2018
800.00 Športový klub Lietava
Lietava
detail
04.05.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
12/2018
0.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
04.05.2018 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb
13/2018
1,288.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
24.04.2018 Zmluva č.38 616 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatv. v zmysle OZ
11/2018
3,000.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
09.04.2018 Zámenná zmluva uzatvorená v zmysle §611 OZ
10/2018
0.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
28.03.2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpove. osoby
9/2018
160.00 BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169, Žilina
detail
27.03.2018 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a násl.zákona č. 513/1991 Zb. OZ
8a2018
3,400.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
16.03.2018 Mandátna zmluva
8./2017
720.00 Ing. arch. Vladimír Barčiak
Gerlachovská, Žilina
detail
21.02.2018 Zmluva o posktnutí dotácií podľa VZN 8/2013
32018
800.00 Športový klub Lietava
Lietava
detail
15.02.2018 Zmluva o dielo č. 01/2017/PD/JANDZIK/L
3/2018
5,964.00 Michal Jandzík
Veľké Rovné
detail
15.02.2018 Zmluva o poskytovaní služieb extérneho manažmentu riadenia projektu
2/2018
4,272.00 Land Real s.r.o.
Tajovského 2040/2 Žilina
detail
05.02.2018 Zmluva č. 3/2018 o výkone inžinierskej a poradenskej činnosti
7/2018
945.00 STAVO-BAU, s.r.o.
Škorvánková 341/1,
detail
31.01.2018 Zmluva o dielo č. Z-S-2017-000376-00
6/2018
36,230.00 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
detail
29.01.2018 Nájomná zmluva č. 1/2018
1/2018
79.50 Eduard Surovčík
Liet. Závaka
detail
10.01.2018 Zmluva č. 2/2018 o výkone inžinierskej a poradenskej činnosti
4/2018
945.00 STAVO-BAU, s.r.o.
Škorvánková 341/1,
detail
10.01.2018 Zmluva č. 2/2018 o výkone inžinierskej a poradenskej činnosti
5/2018
945.00 STAVO-BAU, s.r.o.
Škorvánková 341/1,
detail
28.11.2017 Dohoda číslo 46/§52a/2017/NP PZ VAOTP-3
51/2017
574.92 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
14.11.2017 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a nasl OZ
50/2017
26.40 Miroslav Tatarka
Podhorie
detail
13.11.2017 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a nasl. 513/1991 Zb. OZ
49/2017
110,000.00 Doprastav a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
detail
04.10.2017 Dohoda
47c/2017
185.97 Jozef Židek
Lietava
detail
04.10.2017 Dohoda
47d/2017
58.65 František Surovčík
Lietava, Lietavská Závadka
detail
04.10.2017 Dohoda
47e/2017
98.33 Mgr. Vladimír Peťo
Lietava
detail
04.10.2017 Dohoda
47f/2017
571.14 Peter Brezáni
Lietava
detail
04.10.2017 Dohoda
47g
222.84 Rastislav Brezáni
Lietava
detail
04.10.2017 Dohoda
47h/2017
133.60 Ľuboslav Šupej
Lietava, Lietavská Závadka
detail
04.10.2017 Dohoda
47i/2017
38.47 Jozef Hradský
Lietava
detail
04.10.2017 Dohoda
47j/2017
156.31 Mgr. Miroslav Kniha
Lietava
detail
04.10.2017 Dohoda
47k/2017
24.58 Oliever Kianička
Lietava
detail
04.10.2017 Dohoda
47l/2017
411.22 Ladislav Melišík
Lietava
detail
04.10.2017 Dohoda
47m/2017
364.99 Peter Gašpierik
Lietava
detail
04.10.2017 Dohoda
47n/2017
534.40 František Ondrejka
Lietava, Lietavská Závadka
detail
04.10.2017 Dohoda
47o/2017
400.80 Doc.Ing.Libor Gašpierik, CsC.
Lietava
detail
04.10.2017 Dohoda
47p/2017
462.92 Juraj Svitana
Lietava, Lietavská Závadka
detail
04.10.2017 Dohoda
47r/2017
155.24 Božena Brezániová
Lietava
detail
04.10.2017 Dohoda
47s/2017
336.67 Emília Majerčíková
Lietava, Lietavská Závadka
detail
04.10.2017 Dohoda
47t/2017
32.06 Vavrín Brezáni
Lietava
detail
04.10.2017 Dohoda
47u/2017
256.51 Marek Kazík
Lietava
detail
04.10.2017 Dohoda
47v/2017
32.06 Jaroslav Gašparík
Lietava
detail
04.10.2017 Dohoda
47z/2017
79.08 Roman Pitek
Lietava
detail
04.10.2017 Dohoda
47x/2017
426.58 František Petrák
Lietava
detail
03.10.2017 Dohoda
47a/2017
20.04 Jarosla Šutek
Bratislava
detail
03.10.2017 Dohoda
47b/2017
73.48 Ing. Milan Matejkov
Lietava
detail
02.10.2017 Mandátna zmluva č. 2017/SD/L
47/2017
5,880.00 Ing. Jozef Moravčík, IVOMOS
Borova Žilina
detail
02.10.2017 Mandátna zmluva č. 2017/VO/L
48/2017
2,880.00 Ing. Jozef Moravčík, IVOMOS
konateľ
detail
27.09.2017 Zmluva o dielo
45/2017
134,969.48 Doprastav a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
detail
27.09.2017 Zmluva o Elektronickej službe Business24
46/2017
0.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
20.09.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
44/2017
9.99 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
12.09.2017 Zmluva o dielo č. OcÚ-S2017/00319-4
34/2017
13,868.12 SPORT SERVICE s.r.o.
Diaková 111
detail
12.09.2017 Zmluva o úvere č. 661/CC/17
35/2017
120,000.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
12.09.2017 Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 661/CC/17-Zm1
36/2017
0.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
12.09.2017 Zmluva o elektronických službách
37/2017
0.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
12.09.2017 Zmluva o účte Komunal
38/2017
0.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
12.09.2017 Produktové-obchodné podmienky - pre depozitné produkty
39/2017
0.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
12.09.2017 Sadzobník
40/2017
0.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
12.09.2017 Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a kreditivy
41/2017
0.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
12.09.2017 Všeobecné obchodné podmienky SLSP
42/2017
0.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
12.09.2017 Zverejnenie business
43/2017
0.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
11.09.2017 Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiaka
33/2017
0.00 Hotelová akadémia
Hlinská 31, 010 01 Žilina
detail
08.09.2017 Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb
32/2017
11,789.00 Lu-Vas s.r.o.,
Lietavská Svinná-Babkov 259
detail
06.09.2017 Zmluva o polkytnutí dotácie podľa platného VZN č. 8/2013
31/2017
800.00 Športový klub Lietava
Lietava
detail
« späť 1 2 3 4 ďalej »