Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
22.11.2021 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
21/25/012/54
0.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
22.11.2021 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
21/25/010/66
0.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
15.11.2021 Zmluva o dielo
3112021
43,818.84 Doprastav,a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
detail
08.11.2021 Zmluva o dielo
112021
8,076.50 Garomi s.r.o.
013 18 Lietava 297
detail
08.11.2021 Zmluva pre umiestnenie Z- Boxu
2112021
1.20 Packeta Slovakia s.r.o.
Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava
detail
14.09.2021 Dodatok č. 2 K Zmluve o zriadení združenia obcí
Zml. 2017
0.00 Združenie obcí
Turie
detail
30.08.2021 Rámcova zmluva o zbere, preprave a zneškodnení komunálneho odpadu
3028/2021
0.00 T+T,a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
detail
21.07.2021 Zmluva o dielo
92021
38,396.52 Intech Žilina, s.r.o.
Podhorie 91, 013 18
detail
23.06.2021 Dodatok č. 1 k zámennej zmluve
72021.
0.00 Ing. Očková
Žilina
detail
15.06.2021 Zmluva o poskytovaní štatutárnych auditórskych služieb uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
82021
2,325.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
07.04.2021 Zámennná zmluva na pozemok
72021
0.00 Očková
Žilina
detail
16.03.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke
62021
0.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
23.02.2021 Dodatok č. 4 k zmluve o zab. syst. združ. nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
4/2021
0.00 Natur- Pack, a.s.
Bajkalská 25, Bratislava
detail
18.02.2021 Kúpna zmluva
52021
30,951.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
18.02.2021 Zmluva o úvere
5a2021
20,631.94 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
21.01.2021 Zmluvao dielo- preprava a zneškodnenie odpadu
32021
0.00 Obec Lietava
Lietava
detail
07.01.2021 Zmluva o výpožičke č.KRHZ-ZA-VO-542-2020
1/2021
0.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
07.01.2021 Kúpna zmluva+ zmluva o úvere
2/2021
18,690.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
30.12.2020 Zmluva o výpožičke č.KRHZ-ZA-VO-542-001/2020
182020
0.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
15.12.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN 8/2013
122020.
500.00 Združenie na záchranu Lietavského hradu
Lietava 222
detail
02.12.2020 Zmluva o výpožičke
172020
0.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
25.11.2020 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku
162020
0.00 Vav Akademy s.r.o.
Hlavná 50, Prešov
detail
18.11.2020 Dohoda č. 20/25/010/73
142020
0.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
16.11.2020 Zmluva o dielo
15/2020
0.00 Miroslav Tatarka
Podhorie
detail
05.10.2020 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
132020
0.00 Obec Lietava
Lietava
detail
31.08.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN 8/2013
122020
1,600.00 ŠK Lietava
Lietava
detail
14.07.2020 Zmluva o dielo uzatovrená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení n.p.
10/2020
7,357.24 Eldas s.r.o.
Podhorie 164
detail
06.07.2020 Zmluva o dielo číslo 01 2020
11/2020
700.00 Obec Lietava
Lietava
detail
22.06.2020 Zmluva o dielo číslo 09 2020
09/2020
24,936.00 TABSTAV s.r.o.
Lietava
detail
09.06.2020 Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb uzavretá podľa §269 od.2 zák. 513/1991, OZ v znení nesk. predpisov
8/2020
2,087.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
27.05.2020 Zmluva č. 917/2019 o uzavretí budúcej nájomej zmluvy uzat. podľa §289 na nasl. OZ v spojení s §663 OZ
7/2020
0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
Žilina
detail
26.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
6/2020
3,000.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
05.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácií podľa VZN 8/2013
5/2020
800.00 Športový klub Lietava
Lietava
detail
04.03.2020 Zmluva o dielo č. OcÚ - S2020/00156-6
4/2020
9,973.44 Garomi, s.r.o.
Lietava
detail
28.02.2020 Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003495
3/2020
7,677.93 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
10.02.2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
2/2020
0.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
07.02.2020 Dodatok č. 1 k Zluve č. 691 o nájme nebytového priestoru
1/2020
0.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
02.12.2019 Zmluva č. 111920
27/2019
10.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
11.11.2019 Zmluva o dielo
26/2019
0.00 Miroslav Tatarka
Podhorie
detail
02.10.2019 Nájomná zmluva
25/2019
120.00 Obec Lietava
Lietava
detail
23.09.2019 Zmluva o dielo
24/2019
43,984.80 Doprastav a.s.
Drieňová 27, Bratislava
detail
16.09.2019 Zmluva o posktnutí dotácií podľa VZN 8/2013
23/2019
1,600.00 Športový klub Lietava
Lietava
detail
27.08.2019 Zmluva o dielo č. 01 2019
22./2019
2,000.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
19.08.2019 Zmluva o poskytnutí finannčých prostriedkov č. 19-514-04185
21/2019
1,000.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
19.08.2019 Hromadná ličenčná zmluva
22/2019
10.80 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
31.07.2019 Hromadná ličenčná zmluva
20/2019
80.40 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Bratislava
detail
22.07.2019 Nájomná zmluva
17/2019
1.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
22.07.2019 Nájomná zmluva
18/2019
1.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
22.07.2019 Nájomná zmluva
19/2019
1.00 Pozemkové spoločenstvo urbárske Lietava
013 18 Lietava 146
detail
15.07.2019 Zmluva o posktnutí dotácií podľa VZN 8/2013
16/2019
500.00 Združenie na záchranu Lietavského hradu
Lietava
detail
25.06.2019 Darovacia zmluva
152019
300.00 Obec Lietava
Lietava
detail
20.06.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o vydaní diela
14/2019
4,472.60 Žilinská univerzita, EDIS - vydavateľské centrum ŽU
Univerzitná 8215/1, Žilina
detail
20.06.2019 Zmluva o reklame
15/2019
200.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
14.06.2019 Zmluva o posktnutí dotácií podľa VZN 8/2013
13/2019
1,600.00 Športový klub Lietava
Lietava
detail
06.06.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení združenia obcí
12/2019
0.00 Združenie obcí
Turie
detail
06.05.2019 Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve zo dňa 14.5.2018
10/2019
0.00 Peter Tužinčin
Lietava
detail
03.05.2019 Zmluva o posktnutí dotácií podľa VZN 8/2013
11/2019
800.00 Športový klub Lietava
Lietava
detail
30.04.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnje požiarnej ochrany SR
8/2019
3,000.00 Obec Lietava
Lietava
detail
30.04.2019 Dohoda č. 19/25/50J/17
9/2019
7,183.89 Obec Lietava
Lietava
detail
11.04.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 č. 263/2018
7/2019
0.00 Obec Lietava
Lietava
detail
01.04.2019 Zmluva o vydaní diela
6/2019
4,081.00 Žilinská univerzita, EDIS - vydavateľské centrum ŽU
Univerzitná 8215/1, Žilina
detail
21.03.2019 Zmluva o posktnutí dotácií podľa VZN 8/2013
5/2019
1,000.00 Občianske združenie FS LZávadské ženy
Lietava - Lietavska Závadka
detail
26.02.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 30.6.2016
3/2019
0.00 Obec Lietava
Lietava
detail
26.02.2019 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 3/2013
4/2019
13.33 Pozemkové spoločenstvo lesné
Lietava
detail
19.02.2019 Nájomná zmluva č. OcÚ-S2019/00146
2/2019
15.90 Rudolf Dobroň
Žilina
detail
06.02.2019 Kúpna zmluva v zmysle § 588 a násl. Občianskeho zákonníka
1/2019
690.00 Brezáni
Lietava
detail
13.12.2018 Zmluva o posktnutí dotácií podľa VZN 8/2013
34/2018
800.00 Športový klub Lietava
Lietava
detail
13.12.2018 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb uzavretá podľa §269ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonní v z.n.p.
35/2018
1,811.00 Obec Lietava
Lietava
detail
21.11.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 33/2018
33a
0.00 Eldas, s.r.o.
Podhorie
detail
15.11.2018 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a násl.zákona č. 513/1991 Zb. OZ
33/2018
28,004.57 Eldas, s.r.o.
Podhorie
detail
31.10.2018 Zmluva od dielo č. OcÚS2018/00517
32a/2018
10,329.12 Veríme v Zábavu s.r.o.
Trenčín
detail
29.10.2018 Zmluva o poskytnutí prostriedkov na činnosť centra voľného času
32/2018
180.00 Rímskokatolícka cirkev, Žilinská Diecéza
J. Kalinčiaka 1
detail
19.10.2018 Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002374
30/2018
27,907.77 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
19.10.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
31/2018
45,500.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
11.10.2018 Zmluva o dielo č. OcÚ-S2018/00485 uzavr. v zm. § 536 a nasl.zák. 513/1991 Z.z.Obchodný zákonník
29/2018
65,839.92 MARO s.r.o
Podradská cesta 2, Sučany
detail
30.09.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
27a/2018
0.00 Obec Lietava
Lietava
detail
05.09.2018 Zmluva o posktnutí dotácií podľa VZN 8/2013
27/2018
800.00 Športový klub Lietava
Lietava
detail
05.09.2018 Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb
28/2018
250.00 IMPA s.r.o.
Panónska cesta 23 Bratislava
detail
22.08.2018 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201806919
26/2018
72.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
10.08.2018 Dohoda 18/25/054/53
24/2018
87.54 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
10.08.2018 Zmluva č. HP-1/2018
25/2018
1,500.00 Ing. Anton Hudák, PhD.
Žilina
detail
03.08.2018 Zmluva o poskytnutí vystúpenia
23/2018
150.00 BELLA TORRES
Martin
detail
02.08.2018 Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2018-001098-00
20/2018
0.00 Obec Lietava
Lietava
detail
02.08.2018 Dohoda o spolupráci č. Z-D-2018-001099-00
21/2018
0.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
02.08.2018 Nájomná zmluva
22/2018
50.00 Radovan Kudri
Borský Mikuláš
detail
11.07.2018 Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa §659
19/2018
100.00 Obec Rosina
Horná Rosinská 167
detail
04.07.2018 Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa §659
18/2018
100.00 Obec Podhorie
Podhorie 50
detail
25.06.2018 Zmluva o posktnutí dotácií podľa VZN 8/2013
17/2018
800.00 Športový klub Lietava
Lietava
detail
15.06.2018 Rámcová dohoda o zbere a preprave komunálneho odpadu
16/2018
252,829.59 T+T a,s,
Andreja Kmeťa 18, Žilina
detail
31.05.2018 Zámenná zmluva uzatvorená v zmysle §611 OZ
15/2018
0.00 Peter Tužinčin
Lietava
detail
30.05.2018 Zmluva o posktnutí dotácií podľa VZN 8/2013
14/2018
800.00 Športový klub Lietava
Lietava
detail
04.05.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
12/2018
0.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
04.05.2018 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb
13/2018
1,288.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
24.04.2018 Zmluva č.38 616 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatv. v zmysle OZ
11/2018
3,000.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
09.04.2018 Zámenná zmluva uzatvorená v zmysle §611 OZ
10/2018
0.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
28.03.2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpove. osoby
9/2018
160.00 BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169, Žilina
detail
27.03.2018 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a násl.zákona č. 513/1991 Zb. OZ
8a2018
3,400.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
16.03.2018 Mandátna zmluva
8./2017
720.00 Ing. arch. Vladimír Barčiak
Gerlachovská, Žilina
detail
21.02.2018 Zmluva o posktnutí dotácií podľa VZN 8/2013
32018
800.00 Športový klub Lietava
Lietava
detail
15.02.2018 Zmluva o dielo č. 01/2017/PD/JANDZIK/L
3/2018
5,964.00 Michal Jandzík
Veľké Rovné
detail
« späť 1 2 3 4 ďalej »