Obec Lietava

     Obecná knižnica v Lietave prešla v roku 2018 veľkou zmenou, pretože bola zlúčená s knižnicou z Lietavskej Závadky. Pri tejto príležitosti bola vykonaná inventúra v obidvoch knižniciach, s tým že boli vyradené opotrebované, stratené a zastaralé knihy. Ponechané knihy a regále z Lietavskej Závadky boli prevezené do Obecnev knižnice v Lietave a tak obohatili jej inventár.   
     Podali sme žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2018. Názov projektu bol : "Rozšírenie fondu Obecnej knižnice v Lietave o diela autorov slovenskej literatúry."

Realizáciou predkladaného projektu bolo skvalitniť knižnično-informačné a vzdelávacie služby Obecnej knižnice v Lietave a zabezpečiť dostatok kvalitnej slovenskej literatúry pre kategóriu detí a dospelých. Veľmi ma potešilo schválenie a podporenie projektu vo výške 1000,00€ pričom  spolufinancovanie obce bolo 400,00€.
Z týchto peňazí som zakúpila 229 kníh : 105 krásnych a 5 odborných  pre dospelých
                                                       108 krásnych a 11 odborných pre deti.
 
Touto cestou chcem pozvať občanov do Obecnej knižnice, v ktorej Vám k dnešnému dňu ponúkam k výberu 6529 knižných jednotiek. Knižnica je otvorená v stredu v čase 1300- 1800, zápisné na 1 rok je 1€.
Poďakovanie patrí všetkým občanom, ktorí prinášajú svoje knihy do knižnice a takto obohacujú a rozširujú jej fond.
                                                                                         M.Čibenková, knihovníčka
 
  
 
 

aktuálne z Miestnej knižnice v Lietave

09.09. 2012
Vážení čitatelia, v Miestnej knižnici v Lietave je dnešným dňom spustená skúšobná prevádzka s umožnením bezplatného prístupu na internet. 
 K dispozícii sú dva počítače inštalované s prispením Obce Lietava a na základe darovacej zmluvy od spoločnosti KIA MOTORS SLOVAKIA.   
Hodiny pre verejnosť sú v čase úradných hodín miestnej knižnice, t. j. KAŽDÚ STREDU od 13.00 do 18.00 hod. Viac informácií na tel. č. : 041/5003544 u p. Čibenkovej.
 
                                                                                   Ing. Pavol Gašpierik
                                                                                       starosta obce
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.